Menu

Obrázkové návody HMI 

Spuštění větrací jednotky

Po zapnutí jednotky do sítě napětí se během několika sekund načte řídící SW, na displeji se zobrazí Waiting for data (čekaní na data). Svítí-li následně v horní liště základní obrazovky tato ikona  , je jednotka vypnutá. Zapnutí jednotky se provádí v samostatném menu Run mode (provozní stav). Po dotyku na tři vodorovné čárky v levé horní části displeje se nejprve dostanete do menu Settings (nastavení) a následně zvolíte Run mode (provozní stav). Pomocí šipek vyberete zapnutí nebo vypnutí jednotky a potvrdíte dotykem kroužku se zatržítkem. Pokud si volbu rozmyslíte, stačí stisknout křížek v kroužku, tím se volba zruší a můžete zadat novou. Po potvrzení se nejprve vrátíte do menu Settings (nastavení), dotykem na šipku vlevo nahoře se vrátíte na základní obrazovku.

Jazyk

V menu Language (jazyk), lze vybrat požadovaný jazyk pro komunikaci s obsluhou. Doporučujeme toto jednoduché menu vyzkoušet jako první a nastavit češtinu.

Změna výkonového stupně větrání

Intenzitu větrání pomocí dotykového ovladače HMI lze zvolit ve čtyřech výkonových stupních, případně zcela vypnout zvolením možnosti Vypnuto. Dotykem na výkonový stupeň na základové obrazovce se aktivuje samostatné menu Typ ventilace, pomocí šipek vyberete požadovanou hodnotu a potvrdíte dotykem za zatržítko v kroužku. Křížek v kroužku je určen pro zrušení volby. Po výběru a potvrzení výkonového stupně se menu Typ ventilace automaticky přepne na základní obrazovku.

Nastavení požadované teploty

Na základní obrazovce je zobrazována aktuální teplota v interiéru. Teplota může být snímána čidlem čidlem v odtahu nebo externím čidlem (T10). Dotykem na aktuální teplotu se aktivuje menu Nastavení teploty, kde lze zvolit požadovanou teplotu interiéru. Jednotka na požadavek bude reagovat dle svých technických možností. Pasivní jednotky mohou částečně teplotu ovlivnit teplotu pomocí bypassové klapky. V případě, že jsou vybaveny dohřevem, ovlivní toto nastavení i ke spínání dohřevu vzduchu. Jednotky s aktivní rekuperací dokáží chladit nebo dohřívat přívodní vzduch a nastavení interiérové teploty je určující pro spínání kompresoru (topení /chlazení). Nastavení požadované teploty je po 0,5 °C, potvrzení volby se provádí pomocí dotyku zatržítka v kroužku.

Výstrahy a upozornění

Na displeji jsou zobrazovány žlutým trojúhelníkem upozornění informativního charakteru (například upozornění na výměnu filtrů) a červeným trojúhelníkem závažné výstrahy. Po odstranění závady je možné chybové hlášky vymazat.

Přehled dat

Menu obsahuje výpis hodnot všech čidel, uživatel má tak dokonalý přehled o chodu jednotky, provozních stavech a výkonu ventilátorů v reálném čase. Tyto hodnoty jsou velmi důležité pro diagnostiku. Pokud uživatel potřebuje pomoci s nastavením, je ideální, pokud tyto hodnoty sdělí servisnímu technikovi.

Datum a čas

Nastavení data a času je velmi podobné nastavení předešlých hodnot. Dotykem na požadovanou položku se otevře editační okno a pomocí šipek lze zadat správnou hodnotu. Pokud šipku podržíme, změna položky se automaticky zrychlí. Potvrzení probíhá dotykem zatržítka v kroužku, rušení pomocí křížku.

Týdenní program

Uživatel má k dispozici celkem tři různé týdenní programy a pro každý den šest milníků ke změně výkonu jednotky a požadované teploty. Nastavení programu je velmi intuitivní a snadné. Stačí nastavit jeden den a následně jej kopírovat do dalších.

Chlazení

Menu chlazení je určené pro jednotky s aktivní rekuperací, uživatelsky lze upravit spouštění chlazení, větrací výkon při chlazení a aktivovat funkci nočního chlazení.

Regulace výkonu podle vlhkosti

Výkon jednotky lze regulovat podle vlhkosti. HMI algoritmus reaguje na aktuální vlhkost i na vlhkost měřenou za posledních 24 hodin. Na nastavení vlhkosti záleží zejména v zimním období, kdy by mohlo docházet ke zbytečnému vysušování interiéru. Výkon jednotky při nízké vlhkosti (Vent.low humidity) doporučujeme nastavit na 1. Hranici nízké vlhkosti ( Level low humidity) doporučujeme zvolit 30 %. Jakmile relativní vlhkost stoupne o 3 % oproti průměru za posledních 24 hodin, aktivuje se zvýšené větrání (Vent.high humidity). Pro zimní provoz zvolte stupeň 2, v létě může zůstat stupeň vyšší. Další nastavení již nejsou uživatelsky podstatná a jen upravují řídící algoritmus.

Ventilace

Jednotka umožňuje nastavit snížený výkon, pokud je venku příliš zima a teplota přívodního vzduchu by nebyla komfortní a také by docházelo ke zbytečnému vysoušení interiéru. Pomocí šipek lze zvolit výkonové stupně 1-3 nebo funkci zcela vypnout.

Filtr

Pravidelná kontrola filtrů patří mezi základní úkony obsluhy pro perfektní a bezporuchový chod jednotky. Na pravidelné kontroly jednotka sama upozorní. Menu Filtr slouží k nastavení časového intervalu těchto upozornění.

Teplota přívodního vzduchu

Uživatel má k dispozici provozní režim LÉTO a ZIMA. Pro každý režim lze definovat jinou teplotu přívodního vzduchu. Tato teplota je určující u jednotek s aktivní rekuperací, zda mají vzduch chladit, dohřívat a nebo přivádět o venkovní teplotě. Zároveň se v menu nastavuje teplotní rozhraní pro automatickou změnu mezi letním a zimním provozem.

Vzhled

Dotykový ovladač HMI si můžete uzpůsobit podle vlastního přání. Na výběr máte řádkové schéma s výpisem hodnot nebo názorné grafické zobrazení. Stejně tak si lze zvolit barvu, úroveň podsvícení atd. Nové verze budou postupně přinášet i další vzhledy základní obrazovky a prostředky personalizace ovládání.